Full Code Anime Dimensions m?i nh?t v� c�ch nh?p code

Anime Dimensions l� m?t game nh?p vai h?p d?n ???c nhi?u ng??i ch?i y�u th�ch. Code Anime Dimensions m?i nh?t mang ??n cho b?n nh?ng gi�y ph�t gi?i tr� tuy?t v?i sau nh?ng gi? h?c t?p v� l�m vi?c b?n r?n. Trong b�i vi?t n�y, LamHD s? g?i t?i c�c b?n code v� c�ch nh?p code Anime Dimensions chi ti?t nh?t.

code-anime-dimensions-1

T?ng h?p code Anime Dimensions m?i nh?t

Sau ?�y l� t?ng h?p code Anime Dimensions m?i nh?t r?t c� gi� tr?. H�y c?p nh?t s?m nh?t c� th? v� s? d?ng code nhanh ch�ng ?? nh?n th??ng mang l?i tr?i nghi?m ch?i game t?t nh?t.

 • HEAVEN (300 Gems v� all boosts trong 20 ph�t)
 • D1AIM78YO (100 Gems, 75 Raid Tokens, and all Boosts trong 30 ph�t)
 • DARK (100 Gems, 100 Raid Tokens and all boosts)
 • DOMI1N7A7TOR (100 Gems, 75 Raid Tokens, all boosts)
 • LU1CK7Y6 (100 Gems, 75 Raid Tokens v� 100 ph�t all Boosts)
 • DEVIL (100 Gems, 100 Raid Tokens v� t?ng ch? s? trong 20 ph�t)
 • 17IDOL5 (100 Gems, 75 Raid Tokens v� t?ng ch? s? trong 30 ph�t)
 • IJO74TO (100 Gems v� all boosts 20 ph�t)
 • MAT1SU7R2I (100 Gems v� all boosts 20 ph�t)
 • N17OJO3 (100 Gems v� all boosts 20 ph�t)

H??ng d?n c�ch nh?p code Anime Dimensions

D??i ?�y l� c�c b??c ??n gi?n ?? nh?p code th�nh c�ng trong Anime Dimensions. H�y tham kh?o ngay ?? nh?n qu� v�o t�i kho?n ch?i game v� t?ng c? h?i ch?i l�u h?n.

B??c 1: Trong giao di?n Roblox b?n b?m v�o v� m? game.

#ctaText??#  T?ng h?p Code Peroxide m?i nh?t v� c�ch nh?p code

B??c 2: Ti?p theo c�c b?n ch?n bi?u t??ng code Twitter tr�n m�n h�nh.

B??c 3: Nh?p m� Roblox Anime Dimensions m?i nh?t v�o � v� nh?n �Go�.

code-anime-dimensions-2

C�ch nh?n th�m code Anime Dimensions m?i nh?t

C� nhi?u n?i nh?n code x�c minh m?i nh?t nh?ng ?�u l� n?i an to�n v� s?m nh?t? D??i ?�y l� th�ng tin c�ch l?y code Anime Dimensions m?i nh?t v� uy t�n nh?t.

 • Fan Page ch�nh th?c c?a game: ?�y l� trang uy t�n ???c qu?n l� b?i h�ng game. Th�ng th??ng, code ???c g?i ??n ng??i ch?i nhanh nh?t c� th? theo c�ch n�y. ?�y l� ngu?n code an to�n v� uy t�n nh?t.
 • Theo d�i c�c k�nh m?ng x� h?i: Nh?n th�ng tin c?p nh?t m?i nh?t t? ??trang nh� ph�t tri?n tr� ch?i. Hi?n t?i, c� 2 trang m?ng x� h?i ch�nh th?c ???c s? d?ng ?? th�ng b�o: Twitter v� Discord.
  • Discord: https://discord.com/invite/animedimensions
  • Twitter: https://twitter.com/coolbullsAS

C�u h?i th??ng g?p

Code Anime Dimensions s? d?ng ???c m?y l?n?

C?ng nh? c�c tr� ch?i kh�c, m?i code Anime Dimensions m?i nh?t ch? c� th? ???c s? d?ng m?t l?n cho m?i t�i kho?n tr� ch?i. B?n c� th? s? d?ng c�c code n�y ?? trao ??i v?i nh?ng ng??i ch?i kh�c ?? c� ???c nh?ng v?t ph?m c?n thi?t ho?c chia s? v?i b?n b� ?? c�ng nhau n�ng cao tr?i nghi?m ch?i game.

Code Anime Dimensions c� th?i gian s? d?ng bao l�u?

Th?i gian code c?a game Anime Dimensions m?i nh?t kh�ng c? ??nh, t�y theo lo?i code v� gi� tr? c?a n� m� th?i gian s? ???c nh� ph�t h�nh game quy ??nh r� r�ng. Th�ng th??ng, m� t�n th? c� th?i h?n hi?u l?c d�i h?n, trong khi m� kinh nghi?m x2 ho?c v?t ph?m c� gi� tr? c� th?i h?n hi?u l?c ng?n h?n.

#ctaText??#  Code Sword Fighters Simulator m?i nh?t v� c�ch nh?p code

Tr�n ?�y, LamHD v?a g?i ??n c�c b?n nh?ng th�ng tin h?u �ch v? danh s�ch code Anime Dimensions m?i nh?t v� h??ng d?n c�ch nh?p code. Hy v?ng s? gi�p b?n c� ???c nh?ng ph�t gi�y ch?i game tho?i m�i v� tuy?t v?i nh?t.